کاربرد تشخیصی ِآزمایش ALT

۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند 18:31 | ghnazary

نظرات : 0

کابرد آزمایش ALT مقادیر ALT بیشتر با نتایج دیگر آزمایش ها مانند ALP‌ گاما گلوتامیل ترانسفراز توتال پروتیین آلبومین و بیلیروبین مقایسه میشود تا تعیین شود که چه نوع آسیبی به کبد وارد شده است.آزمایش ALT بیشتر برای پیگیری درمان بیماری کبدی درخواست میشود ممکن است به تنهایی و یا به همراه دیگر آزمایش ها درخواست شود.

8 0

نظرات

نظرات :