نقش آنتی مولریان هورمون در پسر بچه ها

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي 18:26 | PHAS

نظرات : 1

  در اوایل رشد یک پسر بچه AMH‌ توسط بیضه ها تولید میشود و از رشد اندام های جنسی زنانه پیشگیری میکند و همزمان رشد دیگر اندام های جنسی مردانه را تحریک میکند .در پسران سطح این هورمون تا سن بلوغ بالا باقی میماند و پس از پایین می افتد.

3 0

نظرات

  • AMH مخفف Anti-Mullerian Hormone است.

    ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي | 18:44 | Phasco-qc

نظرات :