کنترل کووید 19 با ویتامین دی توسط دانشمندان فرانسوی

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ دي 18:34 | ghnazary

نظرات : 0

  شواهد بسیاری در این مورد وجود دارد.آنویلر و همکاران در فرانسه به بیماران بستری شده کووید 19 توجه کردند.این محققین داده هایی را در مورد کسانی که بطور منظم مکمل ویتامین دی دریافت میکردند را ثبت  کردند. بیمارانی که ماهانه 20000 تا 50000 واحد ویتامین دی را به طور منظم دریافت میکردند و آنهایی که مکملی دریافت نمیکردند.تنها 10٪ کسانی که بطور منظم ویتامین دی دریافت میکردند بیماری کووید 19 شدید گرفتند ولی 31٪ کسانی که مکمل دریافت نمیکردند به کووید 19 مبتلا شدند.و میزان مرگ و میر روزچهاردهم در بین دریافت کنندگان مکمل 7٪ و در بین کسانی که مکمل دریافت نمیکردند 31٪ بود.این محققین همچنین گروه سومی را هم شناسایی کردند.این گروه سوم یک دوز 80000 واحد را در زمان تشخیص کووید 19 دریافت کردند. این گروه وضع چندان بهتری نسبت به گروهی که مکمل دریافت نکرده بودند نداشتند و این به آن معنی بود که این دوز ممکن است خیلی پایین بوده باشد و یا اینکه بسیار با تاخیر تجویز شده باشد.

5 0

نظرات

نظرات :