آلبومین و پنل کبدی و کلیوی

۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ دي 18:22 | ghnazary

نظرات : 0

  از آزمایش آلبومین ممکن است به عنوان بخشی از پنل کبدی برای ارزیابی عملکرد کبد و یا به همراه کراتینین یا نیتروژن اوره خون به عنوان پنل کلیوی استفاده شود تا عملکرد کلیه ها ارزیابی گردد.نیز برای بررسی وضعیت تغذیه ای فرد نیز ممکن است درخواست شود  

4 0

نظرات

نظرات :