تفسیر نتایج آزمایش پروتیین C و S

۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر 7:4 | ghnazary

نظرات : 0

    -          میزان خطر لخته شدن خون به شدت کمبود و یا بد عملکردن این دو پروتیین دارد. -          سطح کم این دو پروتیین ممکن است ناشی از تولید ناکافی یا استفاده بیش از اندازه یا تولید پروتیین هایی باشد که به درستی عمل نمیکنند. -          مقدارهای کم پروتیین یا پروتیین های دارای عملکرد غیر طبیعی ممکن است ناشی از وضعیتهای زمینه ای اکتسابی یا کمتر شایع ناشی از اختلال های ارثی باشد.  

1 0

نظرات

نظرات :