وضعیتهای دیگر که آزمایش پروتیین C و S درخواست میگردد.

۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر 7:3 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش پروتیین C‌ و پروتیین S‌ هنگامی که نتیجه آزمایش نشاندهنده کاهش فعالیت یا کاهش مقدار باشد تکرار خواهد شد.اگر کمبود اکتسابی تشخیص داده شود سطح پروتیین C و S‌ هرچند وقت یکبار به فرض اینکه وضعیت زمینه ای در حال پیشرفت است و یا اینکه برطرف شده است بررسی میگردد. پروتیین C و پروتیین S‌ همچنین ممکن است در نوزادی که اختلال انعقادی شدید مانند انعقاد درون رگی منتشر و یا پورپورای فولمینانس دارد نیز درخواست میشود. پروتیین C‌ و پروتیین S‌ گاهی اوقات ممکن است هنگامی که شما خویشاوند نزدیک دارای کمبود پروتیین C ویا S دارید به ویژه که اگر خویشاوند نزدیک شما شکل شدیدی از این کمبود را داشته یا اولین ترومبوآمبولیسم خود را در سنین جوانی داشته باشد.

1 0

نظرات

نظرات :