عوامل موثر بر آزمایش پروتیین C و S

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۸ آبان 6:51 | ghnazary

نظرات : 0

  سطح پروتیین C‌  و پروتیین S‌ تحت تاثیر دو عامل قرار میگیرد یکی لخته خون موجود و دیگری درمان لخته خون.بنابراین برای تعیین سطح پایه آزمایش باید بعد از درمان لخته خون تشکیل شده و حل شدن آن و همچنین بعد از قطع درمان با ضد انعقاد انجام شود.این به آن معنی است که پزشک معالج شما اول بیماری لخته شدن خون شما را درمان میکند تا خطر تهدید کننده سلامتی شما را برطرف کند و سپس چند هفته یا چند ماه بعد درخواست آزمایش میدهد تا علت لخته شدن خون شما را تعیین کند.

2 0

نظرات

نظرات :