اثر اسیدهای چرب امگا ۶ و امگا ۳ بر محافظت از کبد- بخش دوم

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ آبان 7:24 | ghnazary

نظرات : 0

  نتایج ها نشان دادند چربی های حاوی DHA‌ و EPA‌ محتوای اسید چرب کبدی و سرمی را تغییر دادند و چربی های های چند غیراشباع امگا 6 و امگا3 افزایش پیدا کردند و نیزاسیدهای چرب تک غیراشباع کاهش یافتند.اسیدهای چرب DHA‌ و EPA‌ از آسیب کبد در برابر استرس اکسیداتیو و پاسخ های التهابی بر اثر رژیم غذایی پرچرب جلوگیری کردند.همچنین این اسیدهای چرب سبب کاهش کلسترول و تری گلیسرید و LDL‌ خون شدند.

2 0

نظرات

نظرات :