اثر اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 بر محافظت از کبد- بخش اول

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ آبان 7:23 | ghnazary

نظرات : 0

  اسیدهای چرب دوکوزا هگزاانوئیک اسید (DHA) و ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) میتواند محتوای اسید چرب بدن را تغییر دهد و انباشت لیپید غذا در کبد را کاهش دهد.رژیم غذایی که نسبتهای مختلفی از DHA‌ و EPA دارند کبد موش ها را از آسیب در برابر رژیم غذایی پرچربی محافظت کردند.در این تحقیق اثر اسیدهای چرب چندغیراشباع امگا 6 و امگا 3 که نسبتهای مختلفی از DHA و EPA  داشته اند روی بیماری القا شده توسط رژیم غذایی پرچرب بر کبد بررسی گردید. در این مطالعه موش ها با یک رژیم غذای پرچرب تغذیه شدند و نیز به این موشها نسبتهای مختلفی از DHA‌ و EPA‌ و اسیدهای چرب امگا 6 و امگا 3 به مدت 12 هفته داده شد.بعد از این تیمار پارامترهای بیوشیمیایی و آسیب کبدی مورد بررسی قرار گرفتند.

2 0

نظرات

نظرات :