کاربرد بالینی پروتیین C و پروتیین S

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۹ آبان 6:26 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایشهای پروتیین C‌ پروتیین S‌ دو آزمایش جداگانه است که اغلب باهم انجام شده تا تشخیص علت لخته شدن نامناسب خون مانند ترومبوز رگی عمقی یا آمبولیسم ریوی یا نرومبوآمبولیسم رگی داده شود.از آزمایش ممکن است در بررسی احتمال اختلال لخته شدن بیش از حد و تعیین داشتن لخته خون دیگر استفاده میشود به ویژه  اگر فاکتور خطر روشنی یا سابقه خانوادگی از لخته شدن خون در فرد وجود نداشته باشد.

3 0

نظرات

نظرات :