علل کمبود پروتیین C و پروتیین S

۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان 6:55 | ghnazary

نظرات : 0

  پروتیین C یا پروتیین S‌ ناکافی یا دارای عملکرد غیر طبیعی ممکن است ناشی از یک وضعیت زمینه ای (اکتسابی ) باشد مانند بیماری کبدی یا بیماری کلیوی یا عفونتهای شدید یا سرطان و یا ممکن است ارثی باشد که از پدر و مادر به ارث رسیده باشد.کمبود پروتیین C‌ و کمبود پروتیین S‌ هر دو به شکل اتوزومال غالب به ارث میرسند.در حدود 1 از 200 -500 نفر یک ژن طبیعی و یک ژن غیرطبیعی دارند که سبب کمبود پروتیین C‌ میگردد. در حدود 1 از 500 نفر کمبود پروتیین S‌ ناشی از جهش در ژن مربوط دارند.

5 0

نظرات

نظرات :