پروتیین C و پروتیین S(نقش و عملکرد)

۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان 6:53 | ghnazary

نظرات : 0

  پروتیین S  به عنوان کوفاکتور اصلی پروتیین C عمل میکند. این دو پروتیین با همدیگر کار میکنند تا تشکیل لخته خون را با غیرفعال کردن فاکتورهای انعقادی خاص شامل فاکتورهای 5 و 8 که برای ایجاد و تشکیل لخته لازم هستند کنترل نمایند.این عملکرد یک برایند خالصی در پایین آوردن تشکیل لخته دارد بسیار شبیه به ترمزی است که سرعت یک اتومبیل را کاهش میدهد.بنابراین اگر پروتیین C و پروتیین S‌ کافی وجود نداشته باشد ویا عملکرد طبیعی نداشته باشند تشکیل لخته میتواند بدون کنترل پیش برود و احتمالا منتهی به انعقاد بیش از حد شود.این وضعیت میتواند از حالت ملایم تا حالت شدید متغیر باشد.

5 0

نظرات

نظرات :