5 ماده غذایی غنی از کلسیم و ویتامین دی - بخش اول

۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان 8:3 | ghnazary

نظرات : 0

  مقدمه استئوپوروز وضعیتی است که استخوان ها بسیار شکننده یا ضعیف میشوند .این وضعیت بین سالمندان بسیار شایع تر است.کلسیم به محکم ترشدن استخوان ها کمک میکند .استئوپوروز با استخوان های ضعیف و دردهای مقاوم شناخته میشود.با این وضعیت استخوان های شما ضعیف و شکننده میشوند و کارهای روزانه تان را نیز به راحتی نمیتوانید انجام دهید.کارهای ساده ای مانند سرفه و خم شدن میتواند درد را در بدن آغاز کند.اگر این وضعیت مدیریت نشود استئوپوروز میتواند منتهی به شکستگیهای استخوان ها شود که بهبود آنها بسیار طول خواهد کشید.هدف روز جهانی استئوپوروز گسترش آگاهی در مورد این وضعیت است.این روز هر سال در بیستم ماه اکتبریادآوری میشود.در کنار درمان و داروهای مناسب افراد مبتلا به استئوپوروز باید از رژیم غذایی غنی از کلسیم و ویتامین دی خود اطمینان داشته باشند.

4 0

نظرات

نظرات :