آزمایش ADA چه زمانی درخواست میشود؟

۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر 7:37 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش ADA زمانی درخواست میشود که یک فرد انباشت مایع در حفره سینه خود (مایع پلورا) داشته و نشانه های که دلیل بر توبرکولوز باشد مانند -          سرفه مزمن و گاهی با خلط خونی -          تب و لرز -          عرق شبانه -          کاهش وزن بدون علت -          درد قفسه سینه

3 0

نظرات

نظرات :