مزایای آزمایش ADA بر سایر تستهای تشخیصی توبرکولوز

۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر 7:36 | ghnazary

نظرات : 0

 در تشخیص توبرکولوز کشت به عنوان استاندارد طلایی شناخته میشود و میتوان بر اساس آن درمان را انجام داد اما کشت ممکن است چندین روز تا چند هفته طول بکشد.آزمایشهای مولکولی و گسترش اسید فست آزمایشهای سریعی هستند اما باید شمار کافی از میکروارگانیسم ها در مایع وجود داشته باشد.از مشکلات کار با مایع پلورا این است که حجم آن زیاد است و تعداد مایکوباکتریوم ها در آن کم.اگرچه ADA یک آزمایش تشخیصی قطعی نیست اما آزمایش سریعی است که حتی در صورت تعداد کم باکتریها هم مقدار آن بالا است.

3 0

نظرات

نظرات :