کاربرد آزمایش ADA چگونه است؟

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر 7:42 | ghnazary

نظرات : 0

  نمونه ای از مایع پلورا توسط پزشک متخصص به وسیله یک سرنگ تحت روشی به نام توراسنتسیس جمع آوری میشود.و به ندرت نمونه هایی از دیگر مایع های بافتی مانند پریتون یا مایع مغزی نخاعی جمع آوری میگردند. ADA‌ یک آزمایش تشخیصی نیست اما ممکن است در کنار دیگر آزمایش ها مانند آنالیز مایع پلورا یا کشت و اسمیر باسیلهای اسید فست و آزمایش های مولکولی توبرکولوز استفاده شود تا تشخیص داده شود که آیا فرد عفونت مایکوباکتریوم توبرکولوز در ریه های خود دارد یا خیر.

3 0

نظرات

نظرات :