آزمایش ADA و توبرکولوز

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر 7:40 | ghnazary

نظرات : 0

  توبرکولوز می تواند به داخل ریه ها و پلورا منتشر گردد و سبب نشانه هایی مانند درد قفسه سینه سرفه مزمن و تنگی نفس گردد.از آنجایی که این نشانه ها ممکن است همراه با شماری دیگر از وضعیتها دیده شود مهم است  تا علت بیماری هرچه زودتر مشخص گردد تا شخص بیمار به درستی درمان گردد.تشخیص مایکوباکتریوم ها در مایع پلورا سخت است چون حجم مایع پلورا زیاد بوده و شمار میکروب ها اندک است.اگرچه آزمایش ADA اختصاصی نیست و جایگزین کشت برای تشخیص توبرکولوز نمیشود اما ممکن است در صورت شمار اندک مایکوباکتریوم ها مثبت شود و به عنوان یک آزمایش کمکی در تشخیص اینکه توبرکولوز میتواند علت نشانه ها باشد یا خیر مورد استفاده قرار گیرد.

3 0

نظرات

نظرات :