پلورا

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر 7:32 | ghnazary

نظرات : 0

  پلورا غشاهایی هستند که حفره قفسه سینه و بیرون هر یک از ریه ها را میپوشاند.مقدار کمی از مایع پلورا بطور پیوسته ساخته میشود تا حرکت ریه ها در برابر این غشا ها و حرکت غشاها در برابر یکدیگر در طی دم و بازدم آسان شود.شماری از وضعیتها و بیماریها شامل عفونتها میتوانند سبب التهاب پلورا (پلوریزی یا پلوریت ) شده و منتهی به انباشت مایع پلورا گردد.  

2 0

نظرات

نظرات :