آدنوزین دآمیناز (ADA)

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر 7:31 | ghnazary

نظرات : 0

  آدنوزین د آمیناز (ADA) پروتیینی است که توسط سلولهای بدن ساخته میشود و بیشتر همراه با فعال شدن لنفوسیتها است سلولهایی که نقش اصلی آنها در پاسخ ایمنی به عفونتها است.وضعیتهایی که سیستم ایمنی تحریک میکنند مانند عفونت به مایکوباکتریوم توبرکولوزممکن است سبب افزایش ADA‌ در نواحی که باکتری تجمع دارد گردد. این آزمایش مقدار ADA  را در مایع پلور برای تشخیص عفونت توبرکولوز در پلور اندازه گیری میکند.

2 0

نظرات

نظرات :