بیماری کوشینگ و بیماری ACTH‌ نابجا

۱۳۹۹ شنبه ۱۹ مهر 7:48 | ghnazary

نظرات : 0

  از آنجایی که در هر دو بیماری کوشینگ و ACTH‌ نابجا هم کورتیزول و هم ACTH‌ هر دو افزایش میابند لذا افتراق این دو از هم فقط به وسیله آزمایش کورتیزول و ACTH  ممکن نیست.آزمایش تغییر در سطح کورتیزول به هنگام تجویز داروهایی خاص برای تحریک یا سرکوب تولید هورمون اغلب به پزشک کمک میکند تا این دو بیماری را ازهم افتراق دهد.

3 0

نظرات

نظرات :