تفسیر نتایج ACTH - بخش دوم

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۴ مهر 7:28 | ghnazary

نظرات : 0

  وضعیتهایی که تولید این دو هورمون را تحت تاثیر قرار میدهد تغییرات روزانه این دو را برهم میزنند. نتایج این دو هورمون اغلب با همدیگر ارزیابی میشوند. در بیماری کوشینگ کورتیزول افزایش و ACTH‌ هم افزایش میابد در تومور ادرنال کورتیزول افزایش و ACTH‌ کاهش میابد. در ACTH‌ اکتوپیک ( ACTH‌ ی که توسط یک تومور بیرون هیپوفیز و معمولا ریه ساخته میشود) کورتیزول افزایش و ACTH‌ هم افزایش میابد. در بیماری آدیسون ( غدد آدرنال آسیب دیده یا کم فعال) کورتیزول کاهش و ACTH‌ افزایش میابد. در بیماری هیپوپیتویتاریسم کورتیزول کاهش و ACTH ممکن است کاهش یافته یا طبیعی باشد.  

2 0

نظرات

نظرات :