نتایج آزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین چه معنی میدهد.

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ شهريور 6:55 | ghnazary

نظرات : 0

  آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین بطور طبیعی در خون موجود نیستند این ها اتوآنتی بادی بوده و وجود آنها یک پاسخ اتوایمیون است. اگر شما این آنتی بادی ها را داشته باشید و علایم میاستنیا گراویس داشته باشید آنگاه شما این بیماری را دارید. مقدار آنتی بادی ها هنگام تشخیص شدت بیماری را پیش بینی نمیکند با اینحال تغییرات در غلظت این آنتی بادی ها در گذر زمان ممکن است نشاندهنده اثر درمان و یا بازگشت بیماری باشد.بنابراین گاهی اوقات تکرار آزمایش ممکن است در بعضی موارد درخواست شود.

2 0

نظرات

نظرات :