آزمایش آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین چگونه استفاده میشود

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۹ شهريور 6:30 | ghnazary

نظرات : 0

  از این آزمایش برای تشخیص میاستنیا گراویس و افتراق آن از دیگر وضعیتهای که سبب علایم مشابه میشود مانند خستگی و ضعف مزمن عضلانی استفاده میشود. سه نوع آنتی بادی ضد گیرند استیل کولین ممکن است آزمایش شوند آنتی بادی های متصل شونده به گیرنده استیل کولین آنتی بادی های مسدود کننده گیرنده استیل کولین آنتی بادی های تعدیل کننده گیرنده استیل کولین یک یا چند تا از آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین به عنوان بخشی از یک پنل آزمایشی شامل آنتی بادی عضله مخطط انجام میشوند تا تشخیص صورت گیرد.اگر نتایج آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین نرمال باشد اما پزشک قویا به میاستنیا گراویس شک کند آنگاه آزمایش آنتی بادی ضد تیروزین کیناز اختصاصی عضله Anti MusSK Ab درخواست داده میشود.

3 0

نظرات

نظرات :