آزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین - بخش پنجم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۹ شهريور 6:29 | ghnazary

نظرات : 0

  آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین به شیوه های مختلف تشخیص داده میشوند تا مشخص گردد که کدام بیماری با کدام مکانیسم ایجاد شده است و از این رو این آنتی بادی ها به انواع متصل شونده یا مسدود کننده و یا متعادل کننده نامیده میشوند.تکنیکی که نوع متصل شونده را اندازه میگیرد معمولا بیشتر انجام میشود و بطور کلی برای دو تست دیگر بسیار کمیاب است که بدون اینکه نوع متصل شونده مثبت باشد این دو تست مثبت شوند.آزمایش این دو تست هنگامی کاربردی است که پزشک به بیماری میاستنیا گراویس شک کند در حالی که تست آنتی بادی های نوع متصل شونده منفی باشند.

3 0

نظرات

نظرات :