آزمایش استیل کولین رسپتور آنتی بادی - بخش چهارم

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور 6:48 | ghnazary

نظرات : 0

   آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین این کار را به سه روش زیر انجام میدهند. -          آنتی بادی های متصل شونده به گیرندهای روی سلولهای عصبی متصل میشوند و واکنش التهابی که سبب نابودی گیرنده ها میشوند آغاز میکنند. -          آنتی بادی های مسدود کننده ممکن است روی گیرنده ها نشسته و از اتصال استیل کولین جلوگیری کنند. -          آنتی بادیهای تعدیل کننده ممکن است با گیرنده ها اتصال متقاطع برقرار کرده سبب برداشته شدن آنها توسط سلولهای عضلانی شده و از محل تقاطع عصبی عضلانی حذف گردند.

2 0

نظرات

نظرات :