آزمایش استیل کولین رسپتور آنتی بادی- بخش اول

۱۳۹۹ شنبه ۱۵ شهريور 6:58 | ghnazary

نظرات : 0

  آزمایش استیل کولین رسپتور آنتی بادی ها عبارت است اتوآنتی بادی هایی که توسط سیستم ایمنی تولید شده و به اشتباه پروتیین هایی را به نام گیرنده های استیل کولین را هدف قرار میدهند که روی عضلات واقع شده اند و شما به واسطه آنها عضلات خود را بطور آگاهانه و ارادی کنترل میکنید.

2 0

نظرات

نظرات :