آزمایش مقعد با انگشت بعنوان تست غربالگری سرطان کولون- بخش چهاردهم

۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد 6:45 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایش مقعد با انگشت بعنوان تست غربالگری سرطان کولون آزمایش مقعد با انگشت: علاوه بر آزمایشات غربالگری گفته شده پزشک مراقب ممکن است آزمایش مقعد با انگشت را نیز انجام دهد به این منظور که وجود توده های مقعدی را در صورت وجود بتواند حس کند .آِزمایش مقعد با انگش در اصل برای بررسی غده پروستات استفاده میشود اما برای بررسی مقعد پایینی لگن و شکم نیز کاربرد دارد.با اینحال باید بخاطر داشت که بیشتر سرطان های کولون در محدوده ای فراتر از محدوده تشخیص روش آزمایش مقعد با انگشت هستند.                                                                                                                                                                                                                               

2 0

نظرات

نظرات :