آزمایش گایاک بعنوان تست غربالگری تشخیص سرطان کولون - بخش سیزدهم

۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد 6:40 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایش گایاک بعنوان تست غربالگری تشخیص سرطان کولون    آزمایش خون مخفی روی مدفوع به روش گایاک : این روش آزمایشی است برای تشخیص خون مخفی در نمونه مدفوع که هرسال میبایست انجام شود.از مزایای این روش این است که نیاز به آماده سازی قبلی برای روده ها نیست خطری برای روده ایجاد نمیکند و نمونه ها را میتوان در خانه جمع کرد.اما از معایب این روش این است که باید محدودیتهای غذایی را پیش از انجام آزمایش رعایت کرد و نیز این روش نمیتواند تغییرات پیش سرطانی را تشخیص دهد.این روش هر خونی را میتواند تشخیص دهد نه فقط از منشا سرطانی بلکه با منشا غذایی و اعمال دندانپزشکی و دیگر اینکه در موارد مثبت نیز ممکن است به کولونوسکوپی نیاز باشد.

2 0

نظرات

نظرات :