کپسول کولونوسکوپی بعنوان تست غربالگری سرطان کولون - بخش دوازدهم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ مرداد 7:6 | ghnazary

نظرات : 0

 کپسول کولونوسکوپی بعنوان تست غربالگری سرطان کولون  کپسول کولونوسکوپی : در این روش یک قرص غیر قابل هضم که در آن دوربین هایی برای عکسبرداری درج شده است بلعیده میشود و این دوربینها عکسهای متعددی از کولون را گرفته و در اختیار قرار میدهد.توصیه میشود هر 5 سال یکبار انجام شود.ازمزایای این روش این است که پولیپهای پیش سرطانی و سرطانی را تشخیص میدهد و به هیچ نوع آرامبخشی نیاز نداشته و نسبتا ایمن است.از معایب روش این است که در صورت نتایج غیر طبیعی نیاز به کولونوسکوپی است و توسط FDA‌ بعنوان تست غربالگری برای گروه سنی با سطح خطر متوسط تایید نشده است.                                                                                                                                                                                                                                   

3 0

نظرات

نظرات :