آزمایش ایمونوشیمیایی DNA به عنوان تست غربالگری سرطان کولون - بخش یازدهم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ مرداد 7:5 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایش ایمونوشیمیایی DNA به عنوان تست غربالگری سرطان کولون  آزمایش ایمونوشیمیایی DNA : این آزمایش خون و جهشهایی که در ژنهایی خاص اتفاق افتاده است و مرتبط با سرطان کولون است را در بین DNA‌ های جدا شده از نمونه مدفوع تشخیص میدهد.طبق توصیه انجمن سرطان امریکا بهتر است هر سه سال یکبار انجام شود.از مزایای این روش این است که هیچ آماده سازی و یا محدودیت غذایی در این روش وجود ندارد و نمونه ها را میتوان در منزل جمع آوری کرد و همچنین خطر پارگی روده وجود ندارد.از معایب این روش این است که نمیتواند تغییرات پیش سرطانی را تشخیص دهد و به اندازه تست ایمونوشیمیایی موثر نیست همچنین باید نمونه کافی از مدفوع باید جمع آوری شود و در صورت نتایج غیر طبیعی کولونوسکوپی لازم میباشد.

3 0

نظرات

نظرات :