سطح خطر متوسط در سرطان کولون - بخش ششم

۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير 5:55 | ghnazary

نظرات : 0

 سطح خطر متوسط در سرطان کولون  سن 76 تا 85 توصیه بیشتر سازمانهای سلامت محور در این سنین تقریبا مشابه است و توصیه میکنند تصمیم به غربالگری در مورد سرطان کولون باید وابسته به فرد و وابسته به سلامت عمومی فرد و نیز تاریخچه غربالگری پیشین او باشد.غربالگری بیشتر برای کسانی مفید خواهد بود که قبلا هرگز هیچ گونه غربالگری نداشته اند.همچنین برای افرادی مناسب است که به اندازه کافی از سلامت برخوردار بوده و میتوانند در صورت لزوم درمان را تحمل کنند و همچنین برای آن گروه از افراد که بیماری زمینه ای دیگری که امید به زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ندارند نیز میتواند مفید باشد.

3 0

نظرات

نظرات :