سطح خطر متوسط در سرطان کولون - بخش پنجم

۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير 5:54 | ghnazary

نظرات : 0

 سطح خطر متوسط در سرطان کولون  سطح خطر متوسط سن 50 تا 75   سطح خطر متوسط شامل افرادی است با هیچ عامل خطر شناخته شده ای بغیر از سن.انجمن سرطان امریکا توصیه میکند که تمام افراد با سطح خطر متوسط غربالگری را در سن 45 شروع کنند.

3 0

نظرات

نظرات :