توصیه ها در غربالگری پوکی استخوان - بخش پنجم

۱۳۹۹ دوشنبه ۹ تير 7:0 | ghnazary

نظرات : 0

 توصیه ها در غربالگری پوکی استخوان .   توصیه ها در غربالگری پوکی استخوان آزمایش تراکم معدنی استخوان اصلی ترین آزمایش برای شناسایی پوکی استخوان و پایین بودن توده استخوانها است.یکی از دقیق ترین روشها اندازه گیری تراکم توده استخوانی به وسیله استفاده از اشعه ایکس است. کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا توصیه میکند که: -          غربالگری میزان تراکم توده استخوانی برای تمام زنان از 65 سالگی شروع شود. -          زنان یائسه با سن کمتر از 65 میتوانند آزمایش سنجش تراکم استخوان را انجام دهند اگر دارای فاکتورهای خطر قابل توجهی هستند. -          در نبود فاکتورهای خطر آزمایش غربال نباید بیش از دو سال یکبار انجام شود.   کارگروه خدمات پیشگیرانه امریکا توصیه میکند: -          زنان 65 سال و بالاتر و زنان جوان که خطر شکستگی استخوان در آنها برابر با زنان مسن است میبایست غربالگری شوند.   -          برای مردان شواهد کافی در دست نیست که آیا سنجش میزان تراکم استخوان مفید است یا مضر.

2 0

نظرات

نظرات :