توصیه ها در غربالگری سرطان دهانه رحم - بخش ششم

۱۳۹۹ دوشنبه ۲ تير 7:4 | ghnazary

نظرات : 0

 توصیه ها در غربالگری سرطان دهانه رحم  آزمایش پاپ برای زنان کمتر از 21 توصیه نمیشود چون بروز سرطان در این گروه سنی خیلی پایین است.موارد مثبت کاذب همیشه وجود دارد چون سلولهای طبیعی تغییر میکنند.نتایج مثبت کاذب درمانهای غیرضروری و هزینه برداری را ایجاد میکنند و نیز موجب نگرانی در فرد میگردند.

2 0

نظرات

نظرات :