توصیه ها در غربالگری سرطان دهانه رحم - بخش پنجم

۱۳۹۹ شنبه ۳۱ خرداد 6:42 | ghnazary

نظرات : 0

   توصیه ها کالج متخصصین زنان آمریکا و انجمن سرطان آمریکا و کارگروه خدمات پیشگیران آمریکا توصیه میکند که زنان بین سالهای 21 و 29 هر سه سال یکبار تست پاپ را انجام دهند.همچنین این انجمن ها توصیه میکنند که آزمایشات غربالگری بیشتری را باید زنان در معرض خطر بالا مانند کسانی که در معرض ماده دی اتیل استیل بسترول قرار گرفته اند یا کسانی که تشخیص آسیبهای پیش سرطانی دهانه رحم برای آنها داده شده است.یا کسانی که به HIV‌ آلوده اند و یا کسانی که سیستم ایمنی آنها سازش پذیر شده است انجام دهند.

3 0

نظرات

نظرات :