توصیه ها در غربالگری نوجوانان از نظر HBV - بخش چهارم

۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد 6:59 | ghnazary

نظرات : 0

 توصیه ها در غربالگری نوجوانان  از نظر HBV   توصیه ها در غربالگری از نظر HBV از آنجایی که شیوع عفونت HBV بطور کلی پایین است و بیشتر افراد عفونت یافته به سمت بدتر شدن پیش نمیروند بنابراین غربالگری HBV برای کسانی که در معرض خطر بالا نیستند توصیه نمیشود. برای افراد در معرض خطر بالا چندین مرکز کنترل سلامت توصیه به غربالگری از نظر HBV میکنند. افراد در معرض خطر بالا شامل: - کارمندانی که درگیر درسلامت عمومی مردم بوده و در معرض برخورد با خون و دیگر مایعات آلوده هستند. - افرادی که در نواحی از جهان با شیوع بیش از 2 درصد برای HBV به دنیا می آیند. - استفاده کنندگان داروهای تزریقی. - افرادی که آنزیم های کبدی بالا با علت ناشناخته دارند. - افرادی با وضعیت مشخص که نیازمند سرکوب شدن سیستم ایمنی هستند. - افرادی که باید دیالیزشوند. - افرادی که مبتلا به ایدز هستند - افرادی که عفونت HCV دارند.  

4 0

نظرات

نظرات :