توصیه های غربالگری برای نوجوانان - بخش دوم

۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد 6:30 | ghnazary

نظرات : 0

 توصیه های غربالگری برای نوجوانان   توصیه برای دختران نوجوان  مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های امریکا ، اکادمی کودکان امریکا ،اکادمی پزشکان خانواده امریکا و چندین مرکز  دیگر همگی توصیه میکنند که تمام دختران فعال از نظر جنسی باید از نظر کلامیدیا و گونوره آ بطور سالیانه غربالگری شوند. توصیه برای پسران نوجوان این مراکز ذکر شده برای پسران فعال از نظر جنسی توصیه ای برای غربالگری معمول ندارند.اما با این حال پزشکان و مراقبین سلامت میتوانند با در نظر داشت فاکتورهای خطر توصیه به غربالگری نمایند.مهم است که به خاطر داشته باشیم یک مرد آلوده میتواند این بیماری ها را به شریک خود منتقل نماید.

4 0

نظرات

نظرات :