توصیه ها در غربالگری بچه ها از نظر کلسترول بالا - بخش هفتم

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت 6:3 | ghnazary

نظرات : 0

 توصیه ها در غربالگری بچه ها از نظر کلسترول بالا     توصیه ها اکادمی کودکان امریکا توصیه میکند که آزمایش چربی در تمام جوانان بین سنین 9 و 11 و دوباره در سنین بین 17 و 21 انجام شود.آزمایش در سنین جوانتر و غربالگری مکرر برای جوانهایی که در معرض خطر بالا بیماری قلبی هستند نیز مانند جوانان توصیه میشود.بچه های کمتر از 2 سال بسیار کوچکتراز آن هستند که آزمایش برای آنها انجام شود. انجمن قلب آمریکا غربالگری معمول را برای بچه ها و نوجوانان که از نظر خطر بیماری قلبی طبیعی هستند توصیه نمیکند.  

6 0

نظرات

نظرات :