آزمایشات غربالگری نوزادان - بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند 6:57 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات غربالگری نوزادان - بخش دوم   آزمایشات غربالگری توصیه شده برای تمام نوزادان دپارتمان خدمات انسانی و بهداشتی در آمریکا توصیه میکند که تمام نوزادان در مورد 34 بیماری مرکزی و 26 بیماری ثانوی غربالگری شوند.این آزمایشات در مقوله های وسیعی گنجانده شده اند. - اختلالات متابولیک ( مانند فنیل کتونوری). - اختلالات غدد درون ریز ( مانند هایپوتایرویید مادرزادی و هایپرپلازی آدرنال مادرزادی ). - اختلالات هموگلوبین (مانند آنمی سیکل سل). - اختلالات دیگر (مانند سیستیک فیبروزیس ، نقص ایمنی ترکیبی شدید). این مطلب ادامه دارد..

1 0

نظرات

نظرات :