تستهای غیر آزمایشگاهی تشخیص هایپرپلازی خوش خیم پروستات-بخش هشتم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۲ اسفند 6:25 | ghnazary

نظرات : 0

 تستهای غیر آزمایشگاهی تشخیص هایپرپلازی خوش خیم پروستات-بخش هشتم   - آزمایش مقعدی با انگشت. برای تعیین اندازه تقریبی پروستات . - اولتراسوند ترانس رکتال. برای سنجش اندازه پروستات و ارزیابی حجم ادرار مانده در مثانه. - سیستوسکوپی . ارزیابی مجرای ادراری یا مثانه با استفاده از یک ابزار نازک و انعطاف پذیر . - مطالعه جریان و فشار ادرار. برای ارزیابی میزان سرعت عبور ادرار از مجرای ادراری و میزان فشار روی مثانه در هنگام ماندن ادرار. - مطالعه ادرار باقی مانده . برای اندازه گیری ادرار باقی مانده در مثانه پس از ادرار کردن. - بیوپسی پروستات. جمع آوری یک یا چند نمونه از بافت پروستات و بررسی ساختار سلولی آن زیر میکروسکوپ به منظور یافتن سلولهای غیر طبیعی و هرگونه علامتی از سرطان پروستات.میزان آنتی ژن اختصاصی پروستات ممکن است تا 10 برابر به مدت هشت الی ده هفته بعد از بیوپسی بالا رود. مطالعات نشان داده اند که اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات ، انجام ارزیابی مقعدی با انگشت و اولتراسوند ترانس رکتال یک حد اطمینان بالایی در تشخیص هایپرپلازی خوش خیم پروستات فراهم میکند.   

2 0

نظرات

نظرات :