علایم ونشانه ها ی هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش پنجم

۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند 6:49 | ghnazary

نظرات : 0

 علایم ونشانه ها ی هایپرپلازی خوش خیم پروستات - بخش پنجم نوع و شدت علایم و نشانه ها از مردی به مردی دیگر و نیز با گذشت زمان متفاوت است.بسیاری از مردان، هایپرپلازی خوش خیم پروستات بیشتر از یک آزار خفیف تا متوسط نخواهد بود. اما برای بقیه ممکن است چالشی در زندگیشان باشد.انجمن اورولوژی آمریکا پرسشنامه ای را برای ارزیابی شدت علایم ادراری مردان و نیز برای پیگیری کارامدی درمان طراحی کرده اند. این پرسشنامه درهمه کشورها به نام امتیاز بین المللی علایم پروستات تطبیق یافته است.در این پرسشنامه به موارد زیر توجه شده است. - خالی شدن ناکامل مثانه. - تعداد دفعات ادرار. - توقف و شروع جریان ادرار. - اضطرار ادرار. - جریان ضعیف ادرار. - زور زدن هنگام ادرار. - بیدار شدن هنگام شب برای ادرار کردن. - کیفیت زندگی تحت تاثیرقرار گرفته مرد . هایپرپلازی خوش خیم پروستات درحالی که سرطان پروستات ایجاد نمیکند اما ممکن است با سرطان پروستات یافت شود.  

3 0

نظرات

نظرات :