تشخیص آزمایشگاهی آلرژی - بخش هفتم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ بهمن 6:48 | ghnazary

نظرات : 0

 تشخیص آزمایشگاهی آلرژی - بخش هفتم   تشخیص آزمایشگاهی  تشخیص آزمایشگاهی میتواند شامل: - آزمایش ایمونوگلوبولین E اختصاصی به آلرژن درخون : این آزمایشی است که برای تشخیص آلرژی استفاده میشود.این آزمایش مقدار آنتی بادی IgE اختصاصی به آلرژن را میسنجد تا آلرژی به یک ماده خاص تشخیص داده شود.آزمایش شامل گرفتن نمونه خون و بررسی آلرژن های مورد نظر است، آلرژنها ممکن است هر بار یکی و یا بصورت پنل مانند پنل آلرژن غذایی که شامل آلرژن های معمولی غذایی بچه ها یا بالغین است انتخاب شود یا پنل چمن و علف باشد. پزشک باید بیشترین آلرژن های مناسب را انتخاب کند.معمولا افراد تنها به تعداد کمی از مواد حدودا چهار یا کمتر حساس هستند.اگر آزمایش IgE اختصاصی منفی بود نشانه این است که فرد به آن ماده حساس نیست اما یک آزمایش مثبت باید با سابقه بالینی فرد مطابقت داشته باشد.یک فرد میتواند سطح پایینی از IgEاختصاصی داشته باشد و از طرفی و واکنش شدید به آلرژن نشان دهد ویا اینکه سطح بالایی از IgE اختصاصی داشته باشد و هیچ واکنش را تجربه نکرده باشد. روش سنتی برای آزمایش خون RAST(radioallergosorbent test) است.اما اکنون با روشهای ایمونواسی جایگزین شده است. این مطلب ادامه دارد...

3 0

نظرات

نظرات :