علل آسم - بخش دوم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن 6:33 | ghnazary

نظرات : 0

 علل آسم - بخش دوم   علل آسم علت دقیق آسم معلوم نیست اما حاصل برهم کنش پیچیده ای از چندین عامل است.مشکل بنیادی به نظر میرسد که رها شدن مولکولهای التهابی به وسیله سلولهای قرار گرفته در زیر برونشها در پاسخ به محرکها یا شروع کننده های مختلف باشد.شروع کننده های حمله های آسمی برای هر فردی مقداری متفاوت از فرد دیگر است.بعضی از آنها در ادامه میاید. - آلرژن هایی مانند گرده ، آلرژنهای حیوانی مانند مو و سلولها ، اسپورها و گرد و غبار و غذاها. - آلرژنهای غیر آلرژیک (شغلی) مانند عوامل شوینده ،محصولات آرایشی ، چسب های اپوکسی ،سیگار، مواد شیمیایی. - ورزش ( آسم القا شده با ورزش). - پاسخهای هیجانی قوی و استرس. - در معرض هوای سرد قرار گرفتن. - بعضی داروها مانند بتا بلاکرها و آسپرین.  این مطلب ادامه دارد.

2 0

نظرات

نظرات :