درمان زردی - بخش ششم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ دي 6:6 | ghnazary

نظرات : 0

 درمان زردی - بخش ششم   درمان بستگی به علت زردی دارد - درنوزادان ، نوردرمانی ، تعویض خون در موارد شدید و بعضی داروها ممکن است بیلیروبین خون را کاهش دهد. - درسندروم های گیلبرت ، روتور و دوبین-جانسون معمولا درمانی نیاز نیست. - در سندروم کریگلر-ناجار ممکن است به بعضی انزیم درمانی پاسخ دهد و یا ممکن است پیوند کبد نیاز باشد و یا تعویض خون انجام شود. - زردی های ایجاد شده به وسیله انسداد مجاری صفراوی اغلب با جراحی و برطرف کردن انسداد حل میشوند. -زردی های ناشی از آسیبهای بلند مدت به کبد معمولا به درمان ها خوب پاسخ نمیدهند مگر به پیوند کبد.  

5 0

نظرات

نظرات :