انواع آنمي - بخش چهارم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي 6:25 | ghnazary

نظرات : 0

 انواع آنمي - بخش چهارم آنمي آپلاستيك: در اين نوع آنمي مغز استخوان قادر نيست كه به اندازه كافي سلولهاي خون را بسازد و يك بيماري تهديد كننده زندگي به شمار ميرود. دلايلي كه باعث بروز اين نوع آنمي ميشود شامل سرطان درماني ، در معرض سموم قرارگرفتن، بيماريهاي اتوايميون، و عفونتهاي ويروسي راميتوان برشمرد.   آنمي همولايتيك : در اين نوع آنمي گلبولهاي سرخ بسيار سريعتر از آنكه  مغز استخوان بتواند جايگزين كند نابود ميشوند. مثالهايي از اين نوع آنمي شامل بيماري سلول داسي شكل و اسفروسيتوز ارثي كه هردو بيماري ارثي محسوب ميشوند از ديگر علل ميتوان به انتقال خون ناسازگار ، بيماري اتوايميون و بعضي داروها مانند پني سيلين اشاره كرد. اين مطلب ادامه دارد....

5 0

نظرات

نظرات :