برخي علل نادر زردي - بخش چهارم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي 6:23 | ghnazary

نظرات : 0

 برخي علل نادر زردي - بخش چهارم سندروم كريگلر-ناجار: يك بيماري ارثي است كه منجر به هايپربيليروبينمي غيركنژوگه شديد درخون ميشود. در اين بيماري جهش ژني سبب كمبود يك انزيم لازم در كنژوگه كردن بيليروبين ميشود. سندروم دوبين – جانسون : يك بيماري ارثي است كه سبب نگاه داشت بيليروبين كنژوگه در سلولهاي كبدي ميشود.مبتلايان زردي متوسطي را دارند. سندروم روتور: يك بيماري ارثي است كه سبب هايپر بيليروبينمي كنژوگه ميشود .اين بيماري يك زردي متوسطي را در مبتلايان ايجاد ميكند.   داروي اتازاناوير: كه براي درمان ايدز بكار ميرود همانند سندروم گيلبرت سبب انسداد متابوليسم بيليروبين ميشود و سبب يك زردي متوسط در مصرف كنندگان دارو ميشود.اين مطلب ادامه دارد.....

5 0

نظرات

نظرات :