مالاریا - بخش اول

۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر 6:54 | ghnazary

نظرات : 0

      مالاریا چیست؟ یک بیماری عفونی است که توسط انگل های پلاسمودیوم ایجاد میشود.این انگل ها عمدتا به وسیله گزش پشه ماده آنوفل آلوده شده پخش میشود.چهار نوع اصلی از گونه پلاسمودیوم وجود دارد که انسان را آلوده میکند. - پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال که سبب شکل عود کننده بیماری میشوند. - پلاسمودیوم مالاریه و پلاسمودیوم فالسیپاروم که بیماری عود کننده ایجاد نمیکنند. - به تازگی گونه پنجمی پیدا شده است که نوعی میمون به نام ماکاک ها را آلوده میکند و پلاسمودیوم ناولسی نام دارد که به طور طبیعی به انسان میتواند منتقل شود و دربخش هایی از آسیای جنوب غربی دیده شده است. به ندرت عفونت میتواند از زن باردار به بچه طی بارداری ویا زایمان ، یا از طریق انتقال خون ، پیوند بافت یا سرنگ وسوزن مشترک منتقل شود. این مطلب ادامه دارد....

4 0

نظرات

نظرات :