آزمایشات ناباروری برای مردان - بخش دهم

۱۳۹۸ سه شنبه ۵ آذر 7:8 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشات ناباروری برای مردان - بخش دهم   آزمایشات ناباروری در مردان برای مردان بررسی ناباروری شامل سابقه پزشکی و بررسی های فیزیکی است.در بعض موارد آزمایشات با استفاده از یک اولتراسوند برای شناسایی ابنوررمالی ها انجام میشود.ابنورمالی هایی مانند انسداد مسیر رها شدن اسپرم هنگام انزال. آزوسپرمی در نتیجه آسیب واز دفران یا سمینال وزیکول از دیگر علل است. - آنالیز مایع منی: اولین آزمایش در تعیین ناباروری در مردان است.جمع آوری و ارزیابی درست نمونه مایع منی در تشخیص وجود نقص در تعداد ، شکل ، یا حرکت اسپرم است. آزمایشات خون برای ارزیابی سطوح هورمون ها شامل - اندازه گیری تستوسترون. - اندازه گیری لوتنایزینگ هورمون. - اندازه گیری هورمون تحریک کننده فولیکول - پرولاکتین- - گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی. در بعضی موارد یک بیوپسی از بافت بیضه میتواند بعضی مشکلات ناباروری مانند تولید اسپرم ، رشد غیرطبیعی ، تومورها و ارگان های تولید مثلی توسعه نیافته را مشخص ساخت.   

4 0

نظرات

نظرات :