تشکیل جنین - بخش چهارم

۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ آبان 5:52 | ghnazary

نظرات : 0

 تشکیل جنین - بخش چهارم.   وقتی که تخمک رها شد از طریق لوله های فالوپ به پیش رفته و به وسیله اسپرم مرد بارور میشود که بعد یک جنین تشکیل شده که به سمت رحم حرکت میکند و درون رحم ضخیم شده (اندومتریوم ) جاگیری میکند.  همینطور که جنین رشد میکند جفت شکل میگیرد که باعث تغذیه و حمایت جنین طی دوران بارداری میشود. مشکلات ناباروری میتواند در یک یا چند تا از این فرایندها رخ دهد. بعضی از این علتهای ناباروری ساده و قابل درمان هستند درحالی که بقیه موارد پیچیده تر هستند. این مطلب ادامه دارد.......

3 0

نظرات

نظرات :