عملکرد هورمونهای باروری -بخش سوم

۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان 7:58 | ghnazary

نظرات : 0

 عملکرد هورمونهای باروری -بخش سوم.     بعد از اینکه دوره ماهانه زن آغاز شد هورمون تحریک کننده فولیکول ( FSH) با عث میشود که چندین فولیکول بالغ شوند. با این حال معمولا یکی از آنها غلبه میکند. در طی این زمان تولید استرادیول (estradiol) افزایش میابد . که در روز چهاردهم از یک دوره ماهانه بیست وهشت روزه به اوج خود میرسد و باعث میشود که رحم ضخیم گردد و از طرفی تولید هورمون رها کننده گنادوتروپین و هورمون لوتنایزینگ و FSH تحریک شود.اثر جمعی این هورمونها منجربه رها سازی یک تخمک از یک فولیکول بالغ میگردد که فرایند تخمک گذاری نامیده میشود.  این مطلب ادامه دارد......

3 0

نظرات

نظرات :